/
SECZIUNS

SECZIUNS

La ps Grischun è organisada en secziuns. Las secziuns represchentan la ps sin il lieu. Mintga commember e mintga commembra è automaticamain commember/commembra da la secziun da ses lieu da domicil. En il chantun Grischun datti 14 secziuns sur l’entir intschess chantunal.

Tavau

Please select listing to show.

PARTICIPESCHA ER TI!

La ps na viva betg da l’influenza da pussantas lobbys u da grondas donaziuns, ma da l’engaschament da ses commenbers e da sias commembras. Gida er ti a formar il Grischun da sutensi e daventa commember. Tar nus ha tia vusch ina paisa.